اندازۀ تصویر
  
  
بازدید از پروژه ها.jpgبازدید از پروژه ها675 x 900283 KB 1399/8/26 09:48 ق.ظ
برگزاری آزمون فرهنگی.JPGبرگزاری آزمون فرهنگی1350 x 900456 KB 1399/8/26 09:48 ق.ظ
جلسه ستاد  اقامه نماز استان قزوین.JPGجلسه ستاد اقامه نماز استان قزوین1350 x 900309 KB 1399/8/26 09:48 ق.ظ
نماز جماعت.JPGنماز جماعت5184 x 34566828 KB 1399/8/26 09:48 ق.ظ
نمازخانه اداره کل.JPGنمازخانه اداره کل1350 x 900602 KB 1399/8/26 09:48 ق.ظ
کتب فرهنگی توزیع شده بین همکاران (1).JPGکتب فرهنگی توزیع شده بین همکاران (1)675 x 900150 KB 1399/8/26 09:48 ق.ظ
کتب فرهنگی توزیع شده بین همکاران (2).JPGکتب فرهنگی توزیع شده بین همکاران (2)675 x 900129 KB 1399/8/26 09:48 ق.ظ
کتب فرهنگی توزیع شده بین همکاران (3).JPGکتب فرهنگی توزیع شده بین همکاران (3)675 x 900151 KB 1399/8/26 09:48 ق.ظ