اندازۀ تصویر
  
  
بازسازی مناطق زلزله زده - کرمانشاه - گیلان غرب (1).jpgبازسازی مناطق زلزله زده - کرمانشاه - گیلان غرب (1)4128 x 30964139 KB 1399/8/26 10:18 ق.ظ
بازسازی مناطق زلزله زده - کرمانشاه - گیلان غرب (10).jpgبازسازی مناطق زلزله زده - کرمانشاه - گیلان غرب (10)4128 x 30963914 KB 1399/8/26 10:18 ق.ظ
بازسازی مناطق زلزله زده - کرمانشاه - گیلان غرب (11).jpgبازسازی مناطق زلزله زده - کرمانشاه - گیلان غرب (11)4128 x 30963289 KB 1399/8/26 10:18 ق.ظ
بازسازی مناطق زلزله زده - کرمانشاه - گیلان غرب (12).jpgبازسازی مناطق زلزله زده - کرمانشاه - گیلان غرب (12)4128 x 30964233 KB 1399/8/26 10:18 ق.ظ
بازسازی مناطق زلزله زده - کرمانشاه - گیلان غرب (2).jpgبازسازی مناطق زلزله زده - کرمانشاه - گیلان غرب (2)4128 x 30963858 KB 1399/8/26 10:18 ق.ظ
بازسازی مناطق زلزله زده - کرمانشاه - گیلان غرب (3).jpgبازسازی مناطق زلزله زده - کرمانشاه - گیلان غرب (3)4128 x 30964244 KB 1399/8/26 10:18 ق.ظ
بازسازی مناطق زلزله زده - کرمانشاه - گیلان غرب (4).jpgبازسازی مناطق زلزله زده - کرمانشاه - گیلان غرب (4)4128 x 30964367 KB 1399/8/26 10:18 ق.ظ
بازسازی مناطق زلزله زده - کرمانشاه - گیلان غرب (5).jpgبازسازی مناطق زلزله زده - کرمانشاه - گیلان غرب (5)4128 x 30964087 KB 1399/8/26 10:18 ق.ظ
بازسازی مناطق زلزله زده - کرمانشاه - گیلان غرب (6).jpgبازسازی مناطق زلزله زده - کرمانشاه - گیلان غرب (6)4128 x 30963790 KB 1399/8/26 10:18 ق.ظ
بازسازی مناطق زلزله زده - کرمانشاه - گیلان غرب (7).jpgبازسازی مناطق زلزله زده - کرمانشاه - گیلان غرب (7)4128 x 30963981 KB 1399/8/26 10:18 ق.ظ
بازسازی مناطق زلزله زده - کرمانشاه - گیلان غرب (8).jpgبازسازی مناطق زلزله زده - کرمانشاه - گیلان غرب (8)4128 x 30963651 KB 1399/8/26 10:18 ق.ظ
بازسازی مناطق زلزله زده - کرمانشاه - گیلان غرب (9).jpgبازسازی مناطق زلزله زده - کرمانشاه - گیلان غرب (9)4128 x 30964740 KB 1399/8/26 10:18 ق.ظ
بازسازی مناطق زلزله زده ورزقان - ستاد معین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین (1) (Copy).JPGبازسازی مناطق زلزله زده ورزقان - ستاد معین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین (1) (Copy)1200 x 900231 KB 1399/8/26 09:56 ق.ظ
بازسازی مناطق زلزله زده ورزقان - ستاد معین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین (10) (Copy).JPGبازسازی مناطق زلزله زده ورزقان - ستاد معین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین (10) (Copy)467 x 900274 KB 1399/8/26 09:57 ق.ظ
بازسازی مناطق زلزله زده ورزقان - ستاد معین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین (11) (Copy).JPGبازسازی مناطق زلزله زده ورزقان - ستاد معین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین (11) (Copy)675 x 900240 KB 1399/8/26 09:57 ق.ظ
بازسازی مناطق زلزله زده ورزقان - ستاد معین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین (2) (Copy).JPGبازسازی مناطق زلزله زده ورزقان - ستاد معین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین (2) (Copy)1200 x 900300 KB 1399/8/26 09:57 ق.ظ
بازسازی مناطق زلزله زده ورزقان - ستاد معین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین (3) (Copy).JPGبازسازی مناطق زلزله زده ورزقان - ستاد معین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین (3) (Copy)1200 x 900226 KB 1399/8/26 09:57 ق.ظ
بازسازی مناطق زلزله زده ورزقان - ستاد معین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین (4) (Copy).JPGبازسازی مناطق زلزله زده ورزقان - ستاد معین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین (4) (Copy)1200 x 900272 KB 1399/8/26 09:57 ق.ظ
بازسازی مناطق زلزله زده ورزقان - ستاد معین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین (5) (Copy).JPGبازسازی مناطق زلزله زده ورزقان - ستاد معین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین (5) (Copy)1350 x 900670 KB 1399/8/26 09:57 ق.ظ
بازسازی مناطق زلزله زده ورزقان - ستاد معین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین (6) (Copy).JPGبازسازی مناطق زلزله زده ورزقان - ستاد معین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین (6) (Copy)1350 x 900594 KB 1399/8/26 09:57 ق.ظ
بازسازی مناطق زلزله زده ورزقان - ستاد معین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین (7) (Copy).JPGبازسازی مناطق زلزله زده ورزقان - ستاد معین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین (7) (Copy)1350 x 900578 KB 1399/8/26 09:57 ق.ظ
بازسازی مناطق زلزله زده ورزقان - ستاد معین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین (8) (Copy).JPGبازسازی مناطق زلزله زده ورزقان - ستاد معین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین (8) (Copy)1350 x 900757 KB 1399/8/26 09:57 ق.ظ
بازسازی مناطق زلزله زده ورزقان - ستاد معین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین (9) (Copy).JPGبازسازی مناطق زلزله زده ورزقان - ستاد معین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین (9) (Copy)1200 x 900262 KB 1399/8/26 09:57 ق.ظ
نظارت ناظرین فنی- (Copy).JPGنظارت ناظرین فنی- (Copy)1350 x 900641 KB 1399/8/26 09:57 ق.ظ