آخرین تغییر 1398/02/21 07:02 ق.ظ توسط قزوین - فناوری اطلاعات

علینقی طاهرخانی

مدير بنیاد مسکن شهرستان تاکستان 

تاریخ انتصاب: 1397/05/21
مدرک تحصیلی: کارشناسی تکنولوژی عمران
متولد: 1349