معاونت پشتيبانی

برنامه ريزي و نظارت بر گردش عمليات مالي و تجزيه و تحليل اطلاعات و گزارشهاي مالي, كنترل برداشت ها و واريزي ها به حساب جاري سازمان و به طور كلي نظارت و كنترل بر گردش عمليات مالي سازمان مي باشد.

در اين معاونت واحدهايي تحت پوشش هستند كه مهمترين آنها واحد حسابداري است كه وظايف و مسئوليت هاي حسابداري در قسمت مربوطه گفته مي شود.

از وظايف معاون پشتيباني تهيه و تنظيم بر بودجه سالانه سازمان مديريت و برنامه ريزي در جهت فعاليت هاي هزينه و درآمد بر اساس بودجه ساليانه است كه قبلاً تنظيم مي شود. جذب بودجه ها و منابع طرح هاي عمراني از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي و ساير منابع استاني يكي از فعاليت هايي است كه توسط معاون پشتيباني بنياد مسكن انجام مي شود.

 

اين معاونت نسبت به بكارگيري منابع و امكانات سازمان در غالب اهداف و برنامه هاي پيش بيني شده اقدام مي نمايد. همچنين از سوي اين معاونت گزارش و برنامه هاي لازم در خصوص استفاده صحيح از توانمنديهاي كارمندان انجام مي شود. همچنين ارائه طرح هاي لازم براي افزايش انگيزه كاري كارمندان و توسعه نيروي انساني از اهداف و فعاليت هاي اين معاونت مي باشد.

معاونت پشتيباني در بنياد مسكن وظيفه بهينه سازي سيستم دريافت و پرداخت هاي نهاد را نيز به عهده دارد. كنترل كليه خريدها, بررسي و كنترل نهايي اسناد حسابداري, بررسي و كنترل احكام و گزارش مالي, نظارت بر اجراي امور اداري در چارچوب قوانين و مقررات تا حصول اطمينان از رعايت دقيق و صحيح اصول و ضوابط حاكم بر آنها نيز از اهم وظايف معاونت پشتيباني مي باشد.

معاونت پشتيباني شامل پنج بخش مي باشد كه به طور مجزا به تشريح هر بخش مي پردازيم.

 

1-  امور مالی

 اهم وظایف آن عبارتند از

1.        نظارت و اجرای کامل امور مالی سازمان بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی از دفتر مرکزی بنیاد

2.        پرداخت تنخواه دریافت گزارش هزینه تنخواه از واحد ها و شعبات و اعمال حساب آنها بر اساس ضوابط و مقررات مالی

3.        ورود اطلاعات مربوط به احکام حقوقی پرسنل به سیستم مالی،اخذ گزارش کار پرسنل در پایان هرماه و تنظیم لیست حقوقی کارکنان و احتساب اضافه کاری، ماموریت و سایر پرداختهای کارکنان و محاسبه و تنظیم سند مالی در پایان هرماه

4.        صدور سند مالی و کنترل اسناد در قالب گزارش های ارائه شده به امور مالی حسب ضوابط و مقررات مالی و تامین مجدد منابع برای واحد ها و شعبات

5.        بررسی و کنترل حسابهای موقت شامل تنخواه گردانها، پیش پرداختها ، علی الحسابها ، پیش دریافتها در طول سال

6.        ارائه گزارشات مالی به مدیران و تصمیم گیران سازمان جهت پیشبرد اهداف در قالب برنامه و بودجه مصوب

7.        کنترل و نظارت بر اموال منقول و غیر منقول سازمان

8.        تهیه صورتهای مالی، گزارش فعالیت سازمان برای یک دوره مالی و ارائه آن به دفتر مرکزی سازمان و همکاری در رسیدگی صورتهای مالی ارائه شده با حسابرسان محترم سازمان

  

 

 امور برنامه ریزی و بودجه:

این واحد درآخرین تغییرات سازمانی زیرنظر واحد پشتیبانی فعالیت نموده و اهم عناوین فعالیتها بشرح ذیل می باشد

 

- تنظیم بودجه سالیانه برای بنیاد

- تنظیم وارائه بودجه مقایسه ای سه ماهه عملکرد بودجه

- تهیه و تنظیم اسناد و آگهی روزنامه مربوط به مناقصات پروژه های حوزه های مختلف

- تنظیم قرارداد با پیمانکاران واخذ و کنترل مدارک

- ارائه آمار قرارداد به استانداری

- تنظیم تخصیص های سه ماهه

- ثبت اطلاعات مناقصات در سایت ملی مناقصات

 - ارزیابی فنی و کیفی پیمانکاران

- هماهنگی معاونت نظارت راهبردی  ریاست جمهوری جهت مبادله ، تخصیص و ارزیابی کیفی پروژه ها

 - قیمت گذاری زمین و مسکن

 

2- امور اداری

این بخش که زیر نظر معاونت پشتیبانی فعالیت میکند وظیفه پیگیری کلیه امور مربوط به کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را از بدو استخدام و درحین انجام کار به عهده دارد و مسائل مربوط به رفاه و بازنشستگی پرسنل را مورد بررسی قرار میدهد صدور کلیه احکام کارگزینی کارکنان،تکمیل پرونده آنان از حیث اسناد و مدارک قانونی، اعمال حقوق و مزایای کارکنان بر اساس دستورالعمل های مرکز، پیگیری امور حضور و غیاب پرسنل، تنظیم لیست حقوقی و ارائه لیست بیمه کارکنان و پیگیری صدور دفترچه بیمه و مسائل رفاهی کارکنان در طول سال از وظایف اداره امور کارکنان می باشد.

در بخش رفاهي برگزاري مراسم خانوادگي كاركنان, تامين برخي از ارزاق مصرفي كاركنان وسائلي از اين قبيل نيز برعهده مسئول اداره امور كاركنان و رفاه مي باشد.

مسائل مربوط به ارزشيابي كاركنان در حين خدمت, ارتقاء جايگاه سازماني كاركنان و رشد و توسعه نيروي انساني در قالب بخش نامه هاي اداري از ديگر وظايف اداره امور كاركنان مي باشد.

 

3- امور خدمات پشتیبانی

 اين بخش زير نظر معاونت پشتيباني فعاليت كرده و وظيفه ارائه كليه خدمات مورد نياز پرسنل و واحدهاي اداري نهاد را بر عهده دارد و فعاليت هاي عمراني, بهسازي و بازسازي مسكن و ساير طرح ها و پروژه هاي اين كارپردازان كه به مامورين خريد معروفند بر اساس درخواستهايي كه از ساير واحدها براي خريد كالا و يا انجام خدمات ارائه مي گردد پس از مراجعه و بررسي مراكز توليد و عرضه كالا, خريدهاي لازم را با استفاده از تنخواهي كه در اختيار دارند انجام داده و كالاهاي خريداري شده را به همراه اسناد مربوطه تحويل انبار مركزي مي دهند (انبار مركزي نيز بخشي از مجموعه خدمات پشتيباني مي باشد)

قابل ذكر است كه تهيه و تامين وسائط نقليه سبك براي اياب و ذهاب پرسنل در جهت انجام كارهاي اداري, سرويس دهي و پشتيباني رفت و آمد كاركنان در طول ساعت اداري توسط اين قسمت انجام مي شود.

بررسی صلاحیت پیمانکاران خدماتی، بررسی اسناد خرید خدمت یا لوازم،کلیه امور خودرویی(تعمیر ونگهداری) وغیره، نظارت بر استفاده اموال و ملزومات و ارائه دستورالعمل نگهداری و تعمیرات سیستم سرمایش و گرمایش ساختمان و تعمیر نگهداری ساختمان اداری و محوطه.

 

 

4- امور ذیحسابی   

این اداره زیرمجموعه ای از معاونت پشتیبانی و ذیحسابی می باشد که در بخشهای زیرفعالیت دارد :

  • - حسابداری طرح تملک دارائیهای سرمایه ای اعتبارات عمرانی که یکی از قسمت های معاونت بوده و کلیۀ فعالیتهای مربوط به طرحهای عمرانی از قبیل اعتبارات استانی ، ملی دراین قسمت ثبت می شود.
  • - ثبت موافقت نامه های – قراردادها – درخواست وجه – دریافت وجه و صدور سند مالی برای هریک از آنها
  • - حسابرسی یا رسیدگی کلیۀ صورت وضعیتهای ارائه شده توسط پیمانکاران و پرداخت به موقع آنها در چهارچوب قانون و مقررات وبراساس اعتبارات تخصیصی
  • - نگهداری اسناد مالی و حسابداری و اوراق و اسناد بهادار.
  • - تنظیم و نگهداری دفاتر جهت کنترل اعتبارات مصوب – تخصیص اعتبار – تأمین اعتبارت – تعهدات و دیون سنوات گذشته.
  • - تهیه وتنظیم گزارشات لازم درزمینه وضعیت اعتبار وتخصیص اعتبار
  • - ایجاد تعهدات بر ذمه دستگاه اجرائی هزینه های قطعی و سایرفعالیتهای مالی به تفکیک هرطرح و به طور ماهانه وارائه آنها به مسئولین ذیربط
  • - تهیه و تنظیم صورت مالی ماهانه و سالانه به صورت تنظیم ودقیق و ارائه آن به سازمانهای مربوطه

 

5- گروه فن آوری اطلاعات و سیستم ها

1-       یکی از فعالیتهای این واحد رفع مشکلات نرم افزاری همکاران در حوزه های مختلف استان و شهرستان ها می باشد.

2-       همچنین رفع مشکلات سخت افزاری همکاران در حوزه های مختلف استان و شهرستان ها که از نظر عیب یابی، تعویض قطعه و اسمبل کردن سیستم می باشد.

3-       از دیگر فعالیت های مهم واحد فناوری اطلاعات که به طور مستمر موظف به انجام آن میباشد،پشتیبانی نرم افزارهای مالی- ذیحسابی-کارگزینی-ماشین آلات-دبیرخانه-مقاوم سازی روستایی- پورتال بنیاد استان- سامانه حوادث میباشد.

4-       پشتیبانی از اینترنت و شبکه رایانه ای اداره کل نیز از جمله فعالیت های واحد فناوری اطلاعات است که روزانه به آن مشغول می باشد.

5-       خرید قطعات و سیستمهای سخت افزاری رایانه ای جهت اداره کل و شهرستان ها نیز که با نظر کارشناسی توسط این واحد صورت می گیرد.

موضوع :
  • معاونت پشتيبانی