معاونت مسکن شهری

مجتبي علي نسايي

معاون امور مسکن شهری

 

تاریخ انتصاب: 1398/01/26
مدرک تحصیلی: كارشناسي عمران
متولد: 1358
 
 

اهم فعالیت های معاونت مسکن شهری
 

  •         تامین زمین و طراحی پروژه های مسکن شهری شامل مسکن محرومین ، مصوبات سفر رهبری و ریاست جمهوری
  •          تامین منابع مالی از طریق دریافت تسهیلات بانکی جهت اجرای پروژه های مسکن شهری شامل مسکن محرومین ، مصوبات سفر مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری
  •          اجرای پروژه های مسکن شهری شامل مسکن محرومین مصوبات سفر مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری
  •          نظارت کمی و کیفی بر اجرای پروژه های مسکن شهری شامل مسکن محرومین مصوبات سفر مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری
  •         تامین زمین ،طراحی و نظارت عالیه بر پروژه های مسکن مهر در شهر های زیر 25000 نفر

 

موضوع :
  • معاونت
  • مسکن
  • شهری