معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی

معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی

مجید کشاورز

معاون امور بازسازی و مسکن روستایی

 keshavarz.png

تاریخ انتصاب: 1394/02/01
مدرک تحصیلی: کارشناسی عمران روستایی
متولد: 1349
 

 

اهم فعالیت های معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی

 

 •          آگاهي از روند اجرايي طرحها بوسيله نظارت هاي مستمر .
 •          مقايسه عملكرد اجرايي با برنامه هاي مصوب و استخراج ميزان و علت مغايرت ها .
 •          نظارت بر فعاليت هاي اجرايي پيمانكاران و دريافت گزارشات دوره اي و موردي از سرناظر پروژه .
 •         تهيه گزار مقايسه اي شعب شهرستانها و ارزيابي آنها .
 •         نظارت و كنترل به منظور حصول اطمينان از رعايت نظام فني ومهندسي روستا در اجراي طرح ها درسطح استانها .
 •         تعيين نوع مسكن و مصالح متناسب با شرايط محيطي و اقليمي استان .
 •          پيشنهاد الگوها و مدلهاي لازم جهت  سنجش و ارزشيابي نتايج حاصل از اجراي برنامه هاي مصوب با كمك دفتر نظارت و ارزيابي امور مسكن و ارايه به همتاي سازماني خود در ستاد مركزي .
 •          حصول اطمينان از رعايت نظام فني و مهندسي روستايي در خانه سازي .
 •          ارائه هدايت هاي فني و تخصصي به شعب و انجام حمايت هاي لازم از آنها .
 •          تهيه طرحها و نقشه هاي فوري مسكن در مواقع بروز حادثه و سوانح غير مترقبه .
 •           هماهنگي و همكاري براي ايجاد دفاتر نظام فني و مهندسي روستايي .
 •          مطالعه مناطق آسيب ديده از نظر بازسازي و يا انتقال سكونتگاه به مكان ديگر .
 •           نظارت بر توزيع تسهيلات بين واجدين شرايط مناطق سانحه ديده .

 

موضوع :
 • معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی