بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان تاكستان

 

 

 

 

مدیر: علینقی طاهرخانی

لیسانس مهندسی عمران

تاکستان خیابان امام (ره) خیابان مطهری

شماره های تماس:02835223802-02835226021

فاكس: 02835226022

 

 کد پستی :  3481617699

موضوع :
  • شعبه
  • تاکستان