آخرین اصلاح در 1398/02/21 08:02 AM توسط قزوین - فناوری اطلاعات

علینقی طاهرخانی

مدير بنیاد مسکن شهرستان تاکستان 

تاریخ انتصاب: 1397/05/21
مدرک تحصیلی: کارشناسی تکنولوژی عمران
متولد: 1349