نمایشگر شکل

 پشتیبانی و هماهنگی استانها


سعید خدایاری

معاون پشتیبانی


تاریخ انتصاب: 1397/05/01
مدرک تحصیلی: کارشناسی تکنولوژی عمران
متولد: 1352

اهم فعالیت های معاونت پشتیبانی

معاون پشتيباني در سيستم بنياد داراي وظايفي است كه بدين شرح مي باشد:
برنامه ريزي و نظارت بر گردش عمليات مالي و تجزيه و تحليل اطلاعات و گزارشهاي مالي, كنترل برداشت ها و واريزي ها به حساب جاري سازمان و به طور كلي نظارت و كنترل بر گردش عمليات مالي سازمان مي باشد.
در اين معاونت واحدهايي تحت پوشش هستند كه مهمترين آنها واحد حسابداري است كه وظايف و مسئوليت هاي حسابداري در قسمت مربوطه گفته مي شود.
از وظايف معاون پشتيباني تهيه و تنظيم بر بودجه سالانه سازمان مديريت و برنامه ريزي در جهت فعاليت هاي هزينه و درآمد بر اساس بودجه ساليانه است كه قبلاً تنظيم مي شود. جذب بودجه ها و منابع طرح هاي عمراني از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي و ساير منابع استاني يكي از فعاليت هايي است كه توسط معاون پشتيباني بنياد مسكن انجام مي شود.
اين معاونت نسبت به بكارگيري منابع و امكانات سازمان در غالب اهداف و برنامه هاي پيش بيني شده اقدام مي نمايد. همچنين از سوي اين معاونت گزارش و برنامه هاي لازم در خصوص استفاده صحيح از توانمنديهاي كارمندان انجام مي شود. همچنين ارائه طرح هاي لازم براي افزايش انگيزه كاري كارمندان و توسعه نيروي انساني از اهداف و فعاليت هاي اين معاونت مي باشد.
معاونت پشتيباني در بنياد مسكن وظيفه بهينه سازي سيستم دريافت و پرداخت هاي نهاد را نيز به عهده دارد. كنترل كليه خريدها, بررسي و كنترل نهايي اسناد حسابداري, بررسي و كنترل احكام و گزارش مالي, نظارت بر اجراي امور اداري در چارچوب قوانين و مقررات تا حصول اطمينان از رعايت دقيق و صحيح اصول و ضوابط حاكم بر آنها نيز از اهم وظايف معاونت پشتيباني مي باشد.
معاونت پشتيباني شامل شش بخش مي باشد كه به طور مجزا به تشريح هر بخش مي پردازيم.

1) اداره امور اداری 
اين بخش كه زير نظر معاونت پشتيباني فعاليت مي كند وظيفه پيگيري كليه امور مربوط به كاركنان بنياد مسكن انقلاب اسلامي را از بدو استخدام و درحين كار به عهده دارد و مسائل مربوط به رفاه و بازنشستگي پرسنل را مورد بررسي قرار مي دهد صدور كليه احكام كارگزيني كاركنان, تكميل پرونده آنان از حيث اسناد و مدارك قانوني, اعمال حقوق و مزاياي كاركنان بر اساس دستورالعمل هاي مركز, پيگيري امور حضور و غياب پرسنل, تنظيم ليست حقوقي و ارائه ليست بيمه كاركنان و پيگيري صدور دفترچه بيمه و مسائل رفاهي كاركنان در طول سال از وظايف اداره امور كاركنان مي باشد.
در بخش رفاهي برگزاري مراسم خانوادگي كاركنان, تامين برخي از ارزاق مصرفي كاركنان وسائلي از اين قبيل نيز برعهده مسئول اداره امور كاركنان و رفاه مي باشد.
اين اداره بر امور حمل و نقل اداري در بخش وسائط نقليه سبك و تامين سرويسهاي اياب و ذهاب كاركنان در حمل كار و سازمانهاي زيربط در داخل شهر نظارت مي كند. مسائل مربوط به ارزشيابي كاركنان در حين خدمت, ارتقاء جايگاه سازماني كاركنان و رشد و توسعه نيروي انساني در قالب بخش نامه هاي اداري از ديگر وظايف اداره امور كاركنان مي باشد.

2) اداره امور خدمات پشتيباني
اين بخش زير نظر معاونت پشتيباني فعاليت كرده و وظيفه ارائه كليه خدمات مورد نياز پرسنل و واحدهاي اداري نهاد را بر عهده دارد و فعاليت هاي عمراني, بهسازي و بازسازي مسكن و ساير طرح ها و پروژه هاي اين كارپردازان كه به مامورين خريد معروفند بر اساس درخواستهايي كه از ساير واحدها براي خريد كالا و يا انجام خدمات ارائه مي گردد پس از مراجعه و بررسي مراكز توليد و عرضه كالا, خريدهاي لازم را با استفاده از تنخواهي كه در اختيار دارند انجام داده و كالاهاي خريداري شده را به همراه اسناد مربوطه تحويل انبار مركزي مي دهند (انبار مركزي نيز بخشي از مجموعه خدمات پشتيباني مي باشد)
اموال وارد شده به انبار پس از ثبت كامپيوتر و كد انبار بر اساس درخواست واحد اوليه از انبار خارج و تحويل واحد زيربط مي گردد واحد خدمات و پشتيباني موظف است كليه خريدهاي مربوط به مصالح ساختمان مانند: آهن, ميله گرد, سيمان, تير, چتايي (گوني قيرگوني) و كاشي و سراميك را براي طرح هاي خانه سازي در شهرها و بازسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غير مترقبه در مناطق مختلف تهيه و درچارچوب آئين نامه و ضوابط بنياد مسكن به آن مراكز ارسال نمايد.
قابل ذكر است كه تهيه و تامين وسائط نقليه سبك براي اياب و ذهاب موسسه در جهت انجام كارهاي اداري, سرويس دهي و پشتيباني رفت و آمد كاركنان در ابتدا و انتهاي وقت ادري توسط اين قسمت انجام مي شود.

3 ) اداره امور مالي
اداره امور مالي زير مجموعه اي از معاونت پشتيباني مي باشد كه در بخشهاي مختلفي فعاليت دارد.
يكي از وظايف اين بخش بررسي تنخواه مركز استان و شهرستانهاست.
بخشي ديگر از اداره امور مالي, مربوط به تنظيم ليست حقوقي كاركنان, احتساب اضافه كاري و ماموريتهاي آنان, بررسي مساعده پرداختي به كاركنان, بدهي هاي جاري پرسنل و تنظيم كسورات قانوني مربوط به حقوق پرسنل را بر عهده دارد.
صندوق نقدي نيز يكي از بخشهاي امور مالي مي باشد كه بر حسب تصميمات و دستورالعمل هاي مالي بعد از دريافت مجوزهاي لازم از معاون پشتيباني و رئيس حسابداري پرداختهاي نقدي اداره را انجام مي دهد.
آخرين قسمت از اداره امور مالي وظيفه بررسي حسابهاي موقت شامل بدهكاران, بستانكاران, تنخواه گردانها, پيش دريافتيها, پيش پرداختيها و... را در طول سال به عهده دارد.
متصدي اين بخش موظف است كليه حسابهاي موقت را در دو ماه پاياني سال بررسي, كنترل و كاربرگ مربوطه را تهيه نمايد و بدهي طرفهاي حساب را مشخص و اعلام كند

4) گروه فن آوري اطلاعات و ارتباطات
وظيفه استقرار سيستم اطلاع رساني و ثبت اطلاعات روزانه سازمان را به عهده دارد. استقرار سيستم كامپيوتر مركزي كه از سوي كاربران سيستم در واحدهاي اداري حمايت و به كار گرفته مي شود و همچنين در اجراي اين سيستم مسائل فني بخش كامپيوتر و امور مربوط توسط اين واحد انجام مي شود.
در اين بخش كليه اطلاعات مربوط به انجام فعاليت هاي عمراني, پيشرفت هاي سازمان, آمار كارها و خدمات, جمع آوري, به هنگام سازي و دسته بندي در قالب فرم هاي مقايسه اي, مورد استفاده مديريت سازمان قرار مي گيرد.
يكي از كارهاي مهم اين بخش, كه معاونت پشتيباني در استقرار آن نقش دارد, اجراي سيستم اتوماسيون اداري است كه واحدهايي مانند دبيرخانه اداري سازمان كليه نامه هاي اداري را از طريق اين سيستم اسكن و به كليه كاربران و متصديان اقدام كننده از طريق مركز كامپيوتر ارسال و پس از رويت و اقدام كاربر, پاسخ لازم به نامه هاي مربوط از طريق اين سيستم تهيه, سپس به دبير خانه برگشت داده مي شود و با درج امضاي مجاز از سازمان خارج مي شود.

5) گروه برنامه ريزي و بودجه
يكي از اجزاي معاونت پشتيباني اين گروه مي باشد.
وظايفي كه در محدوده فعاليت هاي اين گروه قرار مي گيرد بدين ترتيب است:
تهيه و تدوين بودجه سالانه بنياد مسكن از حيث درآمد و هزينه و انطباق سر فصل هاي هزينه گرد بودجه مصوبي كه در پايان هر سال مالي از سوي اين گروه و با تاييد معاونت ها به دفتر مركزي بنياد اعلام و تصويب مي شود به عهده دارد. علاوه بر آن وظيفه مبادله موافقت نامه هاي طرح هاي عمراني و پيگيري جذب بودجه و اعتبارات طرح هاي در دست اجراي سازمان را از حيث تخصيص و مصرف بودجه و كنترل امور پيمانكاران با موافقت نامه تنظيم شده و انجام پروژه بر اساس بودجه تخصيصي را به عهده دارند.